Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez Przemysława Czaickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Przemysław Czaicki w Gdańsku danych osobowych: Klientów, osób kontaktujących się z Kancelarią za pośrednictwem poczty elektronicznej, osób trzecich nie będących Klientami, których dane osobowe zostały przekazane Kancelarii przez Klientów, w związku z świadczoną na ich rzecz przez Kancelarię pomocą prawną oraz współpracowników i pracowników Klientów Kancelarii.

I. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest adwokat Przemysław Czaicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacja Przemysław Czaicki w Gdańsku (80-103),  ul. Kartuska 5 (I piętro), NIP: 583 288 23 61 (dalej: „Kancelaria”).

Z Kancelarią możesz skontaktować się w następujący sposób:

– korespondencyjnie, pod wyżej wskazanym adresem

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@cclaw.pl lub kancelaria@cclaw.pl

II. Pozyskiwanie danych osobowych

Najcześciej Kancelaria zbiera dane osobowe od samego podmiotu danych, tzn. przetwarzamy te dane osobowe, które sam(a) nam udostępnisz. W szczególności, są to dane, które przekazujesz w związku z świadczoną na Twoją rzecz pomocą prawną, kontaktując się z Kancelarią za pośrednictwem wiadomości email lub dzwoniąc na numer telefonu Kancelarii.

Przetwarzamy także dane osób trzecich, które nie są Klientami kancelarii, a które zostały nam przekazane przez Klientów w związku ze świadczoną na rzecz Klientów przez Kancelarię pomocą prawną.

Niektóre dane są przetwarzane przez systemy informatyczne i są zbierane, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Więcej na ten temat możesz przeczytać w naszej Polityce Cookies.

III. Klauzula informacyjna dla Klientów, w tym Klientów z urzędu

Administratorem Twoich danych osobowych jest adwokat Przemysław Czaicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacja Przemysław Czaicki w Gdańsku (80-103),  ul. Kartuska 5 (I piętro), NIP: 583 288 23 61 (dalej: „Kancelaria”).

Twoje dane są przetwarzane przez Kancelarię w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a. w celu zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług prawnych i świadczenia na Twoją rzecz pomocy prawnej (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO)

b. w celu świadczenia na Twoją rzecz pomocy prawnej z urzędu na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO)

c. w celu realizacji przez Kancelarię obowiązków prawnych wynikających z prowadzenia działalności prawniczej i realizacją zawartej z Klientem umowy o świadczenie pomocy prawnej, co stanowi również prawnie uzasadniony interes Kancelarii na podstawie przepisów prawa  (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c RODO),

d. w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji w razie prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO)

Kategorie danych, które przetwarzamy: w zależności od rodzaju świadczonej na Twoją rzecz pomocy prawnej, możemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, dane kontaktowe, dane na temat sytuacji finansowej oraz rodzinnej, wizerunek oraz dane szczególnych kategorii ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Odbiorcy danych:

Twoje dane mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

a. podwykonawcom – podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu naszych usług, w tym przy przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, np. firmie księgowej, usługodawcy hostingowemu.

b. odrębnym od Kancelarii administratorom danych – jeżeli właściwe świadczenie pomocy prawnej na Twoją rzecz wymaga korzystania z usług takich podmiotów (w zakresie ustalonym z Tobą) lub gdy ujawnienie danych tym podmiotom jest istotne dla ochrony Twoich interesów i dóbr, np. sądom, urzędom, organom administracji, notariuszom, doradcom podatkowym, rzecznikom patentowym

c. odrębnym od Kancelarii administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów prawa, np.  urzędom, organom państwowym i organom administracji.

Jednocześnie wskazujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

a. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy świadczenia pomocy prawnej przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowałeś(aś) się Kancelarią

b. Twoje dane pozyskane w związku ze świadczeniem pomocy prawnej przechowujemy do czasu zakończenia świadczenia tej pomocy, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa, maksymalnie 10 lat od końca roku, w którym zrealizował się jej cel w którym dane osobowe były przez Kancelarię przetwarzane

c. Twoje dane pozyskane w celu świadczenia na Twoją rzecz pomocy prawnej z urzędu,  przechowujemy przez okres wymagany przez przepisy prawa, maksymalnie 10 lat od końca roku, w którym zakończył się cel (np. postępowanie), w którym dane osobowe zostały zebrane,

d. Twoje dane przetwarzane w celu realizacji przez Kancelarię obowiązków prawnych wynikających z prowadzenia działalności prawniczej i realizacją zawartej z Klientem umowy o świadczenie pomocy prawnej –  przetwarzamy przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, maksymalnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać Państwa dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków.

e. Twoje dane przetwarzane w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji w razie prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –  przetwarzamy przez czas przedawnienia roszczeń.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Twoje prawa wynikające z przetwarzania przez Kancelarię Twoich danych osobowych:

a. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych

c. prawo do usunięcia danych

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli wynika to z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, w tym profilowania. Wówczas nie mamy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f. prawo do przenoszenia danych

g. prawo do cofnięcia zgody – w przypadkach, w których przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać z tego prawa, powinieneś(aś) przesłać nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie – dane kontaktowe wskazane w sekcji I Polityki Prywatności.

Skarga do organu nadzorczego:

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu świadczenia pomocy prawnej, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez Kancelarię pomocy prawnej na Twoją rzecz.

IV. Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z Kancelarią przez email

Administratorem Twoich danych osobowych jest adwokat Przemysław Czaicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacja Przemysław Czaicki w Gdańsku (80-103),  ul. Kartuska 5 (I piętro), NIP: 583 288 23 61 (dalej: „Kancelaria”).

Twoje dane są przetwarzane przez Kancelarię w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a. nawiązania z Tobą kontaktu oraz odpowiedzi na przesłaną nam przez Ciebie wiadomość oraz w celach administracyjnych, co stanowi również nasz prawnie uzasadniony interes, (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO)

b. jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej– w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Kategorie danych, które przetwarzamy: w zależności od treści przesłanego przez Ciebie zapytania, możemy przetwarzać Twój adres email, Twoje imię, nazwisko, adres IP.

Odbiorcy danych:

Twoje dane mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

a. podwykonawcom – podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu naszych usług, w tym przy przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, np. usługodawcy hostingowemu.

b. odrębnym od Kancelarii administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów prawa, np.  urzędom, organom państwowym i organom administracji.

Jednocześnie wskazujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub do wyjaśnienia sprawy lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych albo do czasu gdy ustalimy, że dane się zdezaktualizowały. Jeśli z okoliczności wynika, że sprawa została wyjaśniona, a na przeszkodzie nie stoją żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania Twoich danych ani nasz prawnie uzasadniony interes, po przetworzeniu zapytania zostaną one usunięte.

Twoje prawa wynikające z przetwarzania przez Kancelarię Twoich danych osobowych:

a. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych

c. prawo do usunięcia danych

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli wynika to z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, w tym profilowania. Wówczas nie mamy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f. prawo do przenoszenia danych

g. prawo do cofnięcia zgody – w przypadkach, w których przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać z tego prawa, powinieneś(aś) przesłać nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie – dane kontaktowe wskazane w sekcji I Polityki Prywatności.

Skarga do organu nadzorczego:

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość.

V. Klauzula informacyjna dla osób trzecich, których dane zostały przekazane przez Klientów Kancelarii

Poniższa informacja skierowana jest do osób, nie będących Klientami Kancelarii, których dane osobowe zostały przekazane Kancelarii przez Klientów w związku ze świadczoną na ich rzecz przez Kancelarię pomocą prawną.

Administratorem Twoich danych osobowych jest adwokat Przemysław Czaicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacja Przemysław Czaicki w Gdańsku (80-103),  ul. Kartuska 5 (I piętro), NIP: 583 288 23 61 (dalej: „Kancelaria”).

Twoje dane są przetwarzane przez Kancelarię w celu świadczenia pomocy prawnej na rzecz naszych Klientów – na podstawie przepisów prawa regulujących zasady wykonywania naszego zawodu oraz regulujących zasady świadczenia pomocy prawnej danego rodzaju (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO)  oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii polegającego na przetwarzaniu danych niezbędnych do właściwego świadczenia pomocy prawnej na rzecz Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Źródło pozyskania danych:

Twoje dane pozyskujemy od naszych Klientów, z informacji dostępnych publicznie i od organów, urzędów i instytucji państwowych.

Kategorie danych, które przetwarzamy: w zależności od rodzaju świadczonej na rzecz naszego Klienta pomocy prawnej możemy posiadać Twoje imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, dane kontaktowe, dane na temat sytuacji finansowej oraz rodzinnej, wizerunek oraz dane szczególnych kategorii ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Odbiorcy danych:

Twoje dane mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

a. podwykonawcom – podmiotom, z których korzystamy przy świadczeniu naszych usług, w tym przy przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, np. firmie księgowej, usługodawcy hostingowemu.

b. odrębnym od Kancelarii administratorom danych – jeżeli właściwe świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klienta wymaga korzystania z usług takich podmiotów (w zakresie ustalonym z Klientem)  lub gdy ujawnienie danych tym podmiotom jest istotne dla ochrony interesów i dóbr Klienta, np. sądom, urzędom, organom administracji, notariuszom, doradcom podatkowym, rzecznikom patentowym

c. odrębnym od Kancelarii administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów prawa, np.  urzędom, organom państwowym i organom administracji.

Jednocześnie wskazujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane pozyskane w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz naszego Klienta przechowujemy do czasu zakończenia świadczenia tej pomocy, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa, maksymalnie 10 lat od końca roku, w którym zrealizował się jej cel w którym dane osobowe były przez Kancelarię przetwarzane

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Twoje prawa wynikające z przetwarzania przez Kancelarię Twoich danych osobowych:

Z uwagi na potrzebę realizacji ustawowego obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, wnioski o realizację takich praw jak: prawa dostępu do danych, prawa do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu ich przetwarzania, prawa do sprzeciwu mogą być realizowane wyłącznie w zakresie w jakim nie naruszy to obowiązku zachowania przez Kancelarię tajemnicy zawodowej.

Twoje prawa wynikające z przetwarzania przez Kancelarię Twoich danych osobowych:

a. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych

c. prawo do usunięcia danych

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli wynika to z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, w tym profilowania. Wówczas nie mamy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f. prawo do przenoszenia danych

g. prawo do cofnięcia zgody – w przypadkach, w których przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać z tego prawa, powinieneś(aś) przesłać nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie – dane kontaktowe wskazane w sekcji I Polityki Prywatności.

Skarga do organu nadzorczego:

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

VI. Klauzula informacyjna dla pracowników i współpracowników Klientów

Administratorem Twoich danych osobowych jest adwokat Przemysław Czaicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacja Przemysław Czaicki w Gdańsku (80-103),  ul. Kartuska 5 (I piętro), NIP: 583 288 23 61 (dalej: „Kancelaria”).

Twoje dane są przetwarzane przez Kancelarię w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a. w celu zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług prawnych i świadczenia na rzecz Twojego pracodawcy lub współpracownika pomocy prawnej (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO)

b. w celu realizacji przez Kancelarię obowiązków prawnych wynikających z prowadzenia działalności prawniczej i realizacją zawartej z Twoim pracodawcą albo współpracownikiem umowy o świadczenie pomocy prawnej, co stanowi również prawnie uzasadniony interes Kancelarii na podstawie przepisów prawa  (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c RODO),

c. w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji w razie prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO)

Kategorie danych, które przetwarzamy: Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko służbowe.

Odbiorcy danych:

Twoje dane mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

a. podwykonawcom – podmiotom, z których korzystamy przy świadczeniu naszych usług, w tym przy przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, np. firmie księgowej, usługodawcy hostingowemu.

b. odrębnym od Kancelarii administratorom danych – jeżeli właściwe świadczenie pomocy prawnej na rzecz Twojego pracodawcy lub Współpracownika wymaga korzystania z usług takich podmiotów (w zakresie ustalonym z Twoim pracodawcą lub współpracownikiem)  lub gdy ujawnienie danych tym podmiotom jest istotne dla ochrony interesów i dóbr Twojego pracodawcy lub współpracownika, np. sądom, urzędom, organom administracji, notariuszom, doradcom podatkowym, rzecznikom patentowym

c. odrębnym od Kancelarii administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów prawa, np. urzędom, organom państwowym i organom administracji.

Jednocześnie wskazujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

a. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy świadczenia pomocy prawnej na rzecz Twojego pracodawcy lub współpracownika przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowałeś(aś) się Kancelarią

b. Twoje dane pozyskane w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz Twojego pracodawcy lub współpracownika przechowujemy do czasu zakończenia świadczenia tej pomocy, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa, maksymalnie 10 lat od końca roku, w którym zrealizował się jej cel w którym dane osobowe były przez Kancelarię przetwarzane

c. Twoje dane przetwarzane w celu realizacji przez Kancelarię obowiązków prawnych wynikających z prowadzenia działalności prawniczej i realizacją zawartej z Twoim pracodawcą lub współpracownikiem umowy o świadczenie pomocy prawnej –  przetwarzamy przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, maksymalnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać Twoje dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków.

d. Twoje dane przetwarzane w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji w razie prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –  przetwarzamy przez czas przedawnienia roszczeń.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Twoje prawa wynikające z przetwarzania przez Kancelarię Twoich danych osobowych:

a. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych

c. prawo do usunięcia danych

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli wynika to z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, w tym profilowania. Wówczas nie mamy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f. prawo do przenoszenia danych

g. prawo do cofnięcia zgody – w przypadkach, w których przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać z tego prawa, powinieneś(aś) przesłać nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie – dane kontaktowe wskazane w sekcji I Polityki Prywatności.

Skarga do organu nadzorczego:

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu świadczenia pomocy prawnej, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez Kancelarię pomocy prawnej na Twoją rzecz.

VII. Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się przez stronę internetową

Administratorem Twoich danych osobowych jest adwokat Przemysław Czaicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacja Przemysław Czaicki w Gdańsku (80-103),  ul. Kartuska 5 (I piętro), NIP: 583 288 23 61 (dalej: „Kancelaria”).

Twoje dane są przetwarzane przez Kancelarię w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a. nawiązania z Tobą kontaktu oraz odpowiedzi na przesłaną nam przez Ciebie wiadomość  przez zakładkę „Szybki kontakt” oraz w celach administracyjnych, co stanowi również nasz prawnie uzasadniony interes, (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO)

b. jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej– w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Kategorie danych, które przetwarzamy: Twoje imię, nazwisko i Twój adres email, adres IP, numer telefonu.

Odbiorcy danych:

Twoje dane mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

a. podwykonawcom – podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu naszych usług, w tym przy przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, np. usługodawcy hostingowemu.

b. odrębnym od Kancelarii administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów prawa, np.  urzędom, organom państwowym i organom administracji.

Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zapewnienia odpowiedni stopień ochrony, stosując standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub do wyjaśnienia sprawy lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych albo do czasu gdy ustalimy, że dane się zdezaktualizowały. Jeśli z okoliczności wynika, że sprawa została wyjaśniona, a na przeszkodzie nie stoją żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania Twoich danych ani nasz prawnie uzasadniony interes, po przetworzeniu zapytania zostaną one usunięte.

Twoje prawa wynikające z przetwarzania przez Kancelarię Twoich danych osobowych:

a. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych

c. prawo do usunięcia danych

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli wynika to z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, w tym profilowania. Wówczas nie mamy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f. prawo do przenoszenia danych

g. prawo do cofnięcia zgody – w przypadkach, w których przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać z tego prawa, powinieneś(aś) przesłać nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie – dane kontaktowe wskazane w sekcji I Polityki Prywatności.

Skarga do organu nadzorczego:

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość.

Polityka Cookies

Wykorzystujemy pliki cookies głównie w celu dostarczania użytkownikowi strony internetowej (dalej: „Użytkownikowi„) usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Aby to zrobić, Kancelaria korzysta z usług analitycznych i statystycznych świadczonych przez inne podmioty. Podmioty te korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika Strony (komputer, telefon, tablet itp.).

Kancelaria nie korzysta z plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania danych związane z korzystaniem z własnych plików cookies.Kancelaria wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności strony www (dalej: „Strona”), z których Użytkownik chce skorzystać. Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Kancelarię za pośrednictwem Strony.

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu na Stronie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy jakości i wydajności Strony. Analityczne pliki cookies mogą być instalowane przez Kancelarię i jej partnerów za pośrednictwem Serwisu.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem niezbędnych i analitycznych plików cookies przez Kancelarię, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych przez Stronę.

Funkcjonalne pliki cookies stosujemy w celu zapamiętania i dostosowania Strony do wyborów Użytkownika np. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Kancelarię i jej partnerów za pośrednictwem Strony.

Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie  funkcjonalnych i analitycznych plików cookies. Możesz zarządzać zgodą w ustawieniach swojej przeglądarki.

Marketingowe pliki cookies pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Kancelarię i jej partnerów za pośrednictwem Strony.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem reklamowych plików cookies przez Kancelarię, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych przez Stronę.

Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem reklamowych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu Twojej zgody na wykorzystanie reklamowych plików cookies. Możesz zarządzać zgodą w ustawieniach swojej przeglądarki.

 

Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Możemy również wykorzystywać pliki cookie własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych. Możesz zarządzać swoimi preferencjami w ustawieniach swojej przeglądarki. Klikając "OK" wyrażasz zgodę na nasze wykorzystanie cookies zgodnie z Polityką cookies.
OK