Kancelaria Adwokacka
Przemysław Czaicki

Porady

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość z punktu widzenia sklepu internetowego

Dnia 25 grudnia 2014 r. weszła w życie długo oczekiwana i szeroko omawiana Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), stanowiąca implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. Ustawa wprowadza szereg zmian dotyczących sprzedaży konsumenckiej, w tym zmienia przepisy dotyczące umowy sprzedaży zawarte w Kodeksie cywilnym. Akt ten niejako precyzuje ugruntowaną już w polskim prawie definicję konsumenta, stanowiąc, iż jest nim osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sama ustawa zawiera obszerny katalog obowiązków, które spełnić powinien przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy (jako strona umowy zawieranej na odległość). Art. 12 ustawy wskazuje na liczne obowiązki o charakterze informacyjnym profesjonalnego podmiotu prowadzącego tego typu działalność, w tym miejscu skoncentrujemy się jednak na jednym z najbardziej istotnych z nich, tj. obowiązku poinformowania o prawie odstąpienia od umowy. Konsumentowi, na wzór uregulowań europejskich, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni (kalendarzowych, a nie roboczych) od chwili objęcia w posiadanie zakupionej rzeczy przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli zakupionych rzeczy jest więcej i dostarczane są one konsumentowi partiami, osobno lub w częściach, bieg terminu rozpoczyna się z dniem objęcia ostatniej z tych rzeczy (lub części czy partii) w posiadanie. Jeżeli zaś umowa polega na regularnym dostarczaniu określonych rzeczy przez czas oznaczony, termin ten liczymy od dnia objęcia w posiadanie pierwszej z tych rzeczy. Z punktu widzenia sprzedawcy, poinformowanie konsumenta o tym prawie jest bardzo istotne – w razie zaniedbania tego obowiązku, ustawodawca przedłuża konsumentowi termin na odstąpienie od umowy do 12 miesięcy od dnia, w którym upłynąłby 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej. Przewidziano jednak sposób na ominięcie tej sankcji – zapominalski sprzedawca może poinformować konsumenta o prawie odstąpienia przed upływem 12 miesięcy od zwarcia umowy, wówczas rozpoczyna bieg termin 14-dniowy.

Konsument odstępuje od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu. Wystarczy, że wyśle to oświadczenie sprzedawcy przed upływem terminu, nie można więc powołać się na to, że dotarło ono do sklepu po upływie 14 dni. Jeśli regulamin sklepu przewiduje możliwość odstąpienia od umowy przez internet, konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu także poprzez stronę internetową przedsiębiorcy. W takim wypadku sklep musi jednak niezwłocznie potwierdzić otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku. Formularz oświadczenia o odstąpieniu, z którego przedsiębiorca może korzystać i dostarczać go konsumentowi wraz z zakupioną rzeczą, stanowi załącznik do omawianej ustawy.

Jeśli konsument odstąpi od umowy, uważa się ją za niezawartą. Przedsiębiorca prowadzący sklep ma wówczas 14 dni na zwrot wszelkich poniesionych przez konsumenta kosztów, w tym kosztów przesyłki, chyba że konsument wybrał inny niż najtańszy oferowany sposób dostawy – wtedy sklep nie ma obowiązku zwracania różnicy. Płatność zwraca się tą samą drogą, którą jej dokonano, chyba że konsument zgodził się na inny sposób, o ile nie naraża go to na dodatkowe koszty. Konsument powinien zwrócić rzecz w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu, do tego czasu sklep może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy. Jeśli jednak konsument przedstawi dowód odesłania produktu, zanim towar faktycznie dotarł do sklepu, to 14-dniowy termin na zwrot pieniędzy biegnie już od tego dnia. Konsument pokrywa bezpośredni koszt zwrotu rzeczy, tj. płaci za przesyłkę zwrotną, o ile sklep nie zgodził się pokryć tej opłaty lub nie poinformował konsumenta o konieczności jej poniesienia.

Co również istotne – konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy, jeśli jest ono wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeśli jednak przedsiębiorca zaniechał poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, wyżej opisana odpowiedzialność konsumenta nie powstaje.

Warto mieć jednak na uwadze, że art. 38 ustawy zawiera istotne z punktu widzenia sklepu wyłączenia prawa odstąpienia od umowy. Konsument nie ma takiego prawa m.in. w przypadku, gdy rzecz wyprodukowana została według jego specyfikacji, gdy jest to rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Nie można też odstąpić od umowy w przypadku zakupu przedmiotów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (o ile opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu), jak również rzeczy, które ze względu na swój charakter po dostarczeniu zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w razie zakupu nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli to opakowanie zdjął, a także przy umowie o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. Warto również podkreślić, że prawo odstąpienia nie przysługuje przy umowie zawartej w drodze aukcji publicznej, a więc również za pośrednictwem portali aukcyjnych w drodze licytacji.

Powyższe stanowi jedynie skrócony opis złożonego zagadnienia, jakim jest prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań wynikających z konkretnego stanu faktycznego, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

Agata Czaicka

radca prawny

Kontakt telefoniczny

Formularz kontaktowy

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.