Kancelaria Adwokacka
Przemysław Czaicki

Zakres Usług

Dzięki bogatemu i różnorodnemu doświadczeniu zespołu Kancelarii, jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom szeroki zakres usług prawnych, zarówno w popularnych dziedzinach, jak prawo cywilne, rodzinne i karne, ale także w dziedzinach niszowych, takich jak prawo żywnościowe, prawo sportowe czy doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych emitentów giełdowych. Zespół Kancelarii w ostatnich latach uczestniczył w licznych szkoleniach, w tym zagranicznych, dotyczących praktykowanych dziedzin prawa oraz systematycznie i z dużą pasją poszerza swoją wiedzę i w szybkim tempie zdobywa nowe umiejętności. Rozwody Gdańsk

Prawo karne

 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku małżonków;
 • uregulowanie kontaktów rodziców z dziećmi, sprawy związane z władzą rodzicielską;
 • ustalenie pochodzenia dziecka, ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa;
 • dochodzenie alimentów dla dziecka lub małżonka;

Prawo zobowiązań

 •  informacje poufne, opóźnianie ich przekazywania, zakresy ujawnień;
 • okresy zamknięte, związane z tym zakazy i obowiązki;
 • kształtowanie wewnętrznych procedur podmiotu w oparciu o Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
 • reprezentowanie przed organami (KNF, KDPW);
 • zagadnienia związane ze znacznymi pakietami akcji, objaśnianie trybu dokonywania zawiadomień;
 • notyfikacje związane z dokonywanymi transakcjami;
 • przygotowywanie walnych zgromadzeń akcjonariuszy, tworzenie harmonogramu, niezbędnej dokumentacji, projektów uchwał, niezbędne rejestracje;

Prawo rodzinne

 • pomoc w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego;
 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku małżonków;
 • uregulowanie kontaktów rodziców z dziećmi, sprawy związane z władzą rodzicielską;
 • ustalenie pochodzenia dziecka, ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa;
 • dochodzenie alimentów dla dziecka lub małżonka;

Prawo spadkowe

 • pomoc przy stwierdzeniu nabycia spadku i poświadczeniu dziedziczenia;
 • unieważnienie testamentu;
 • uznanie spadkobierców za niegodnych dziedziczenia;
 • dział spadku i zniesienie współwłasności majątku spadkowego;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku;
 • sprawy związane z odpowiedzialnością za długi spadkowe;
 • pomoc w zakresie uchylenia się od skutków prawnych przyjęcia spadku;
 • pomoc w sprawach sporządzania testamentów, wydziedziczenia oraz umów o dziedziczenie;

Prawo rzeczowe

 • doradztwo prawne w zakresie sprzedaży i zakupu rzeczy, w tym nieruchomości, roszczenia za wady fizyczne i prawne;
 • ochrona prawa własności i posiadania rzeczy;
 • sprawy z zakresu zasiedzenia;
 • rozwiązywanie sporów związanych ze współwłasnością, w tym zniesienie współwłasności;
 • ograniczone prawa rzeczowe, w tym służebność drogi koniecznej oraz służebność przesyłu i związane z nimi roszczenia;
 • obsługa wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych;

Windykacja należności

 • obsługa wierzytelności na etapie negocjacji i wezwań przedsądowych;
 • kierowanie spraw do postępowania sądowego w celu uzyskania tytułu wykonawczego;
 • kierowanie i wspomaganie windykacji wierzytelności na etapie egzekucji komorniczej;
 • prawne wsparcie działów obsługi wierzytelności firm;

Odszkodowania

pomoc prawna na etapie przedsądowym oraz w postępowaniu przed sądem w zakresie uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia oraz innych roszczeń w sprawach takich jak m.in.:

 • wypadki komunikacyjne,
 • wypadki przy pracy,
 • błędy lekarskie,
 • ubezpieczenia,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • niesłuszne aresztowanie lub skazanie;

Prawo konsumenckie

 • reprezentacja konsumenta w sporze z przedsiębiorcą, m.in. w sprawie niezgodności towaru z umową, gwarancji;
 • pomoc w postępowaniu dotyczącym stosowania niedozwolonych klauzul umownych;
 • pomoc w zakresie prawa konsumenckiego w Internecie – ocena regulaminów serwisów internetowych, zagadnienia związanie z zakupami przez Internet, odstąpienie od umowy zawartej na odległość;

Prawo spółek

 • projektowanie aktów założycielskich (umów, statutów), zakładanie i rejestracja spółek;
 • pomoc przy zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw;
 • kompleksowa bieżąca obsługa spółek prawa handlowego (w tym spółek publicznych);
 • opiniowanie, przygotowywanie i negocjacja umów w obrocie gospodarczym;
 • opracowywanie dokumentów korporacyjnych, wspieranie zarządu i innych organów w terminowym i prawidłowym wykonywaniu obowiązków;
 • przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zgromadzeń wspólników, posiedzeń rady nadzorczej;
 • analiza stanu prawnego spółek (audyt / badanie due diligence);
 • zaskarżanie uchwał organów spółek;

Audyt prawny

 • opiniowanie zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa, w tym odnoszącymi się do specyfiki działalności podmiotu;
 • opiniowanie zgodności działalności poszczególnych działów przedsiębiorstw, analiza funkcjonujących aktów wewnętrznych oraz skutków prawnych zawartych umów;
 • analiza stanu prawnego nieruchomości, ruchomości, wartości niematerialnych i prawnych;
 • analiza toczących się postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i badanie ich wpływu na dalszą działalność spółki;
 • ocena bezpieczeństwa prawnego dokonywanej transakcji;

Obowiązki informacyjne emitentów

 • informacje poufne, opóźnianie ich przekazywania, zakresy ujawnień;
 • okresy zamknięte, związane z tym zakazy i obowiązki;
 • kształtowanie wewnętrznych procedur podmiotu w oparciu o Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
 • reprezentowanie przed organami (KNF, KDPW);
 • zagadnienia związane ze znacznymi pakietami akcji, objaśnianie trybu dokonywania zawiadomień;
 • notyfikacje związane z dokonywanymi transakcjami;
 • przygotowywanie walnych zgromadzeń akcjonariuszy, tworzenie harmonogramu, niezbędnej dokumentacji, projektów uchwał, niezbędne rejestracje;

Compliance

 • ocena i opiniowanie prawnych aspektów działalności przedsiębiorstwa pod względem zgodności z prawem;
 • stała lub doraźna ocena dokumentów prawnych przedsiębiorstwa, przeprowadzanie audytu działalności, ocena stosowanych procedur pod kątem wymogów prawnych określonych w przepisach i w dokumentach pozaprawnych;
 • możliwość działania w charakterze tzw. compliance officer, tj. podjęcie stałej współpracy polegającej na bieżącej ocenie zgodności działalności przedsiębiorcy z prawem;

Prawo Internetu

 • kompleksowa obsługa podmiotów prowadzących swoją działalność przez Internet;
 • sporządzanie regulaminów serwisów, sklepów internetowych, przygotowanie polityk prywatności;
 • pomoc w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych w Internecie;
 • pomoc w zakresie domen internetowych – prawne aspekty rejestracji oraz odzyskiwanie domen;
 • pomoc prawna dotycząca zagadnień marketingu w Internecie – ocena kampanii reklamowych, w tym kwestie związane z prawnymi aspektami e-mail marketingu;
 • pomoc w zakresie organizacji konkursów, promocji, programów lojalnościowych, w tym sporządzanie regulaminów;
 • ochrona dóbr osobistych, prawa własności intelektualnej i wizerunku w Internecie;

Prawo własności intelektualnej (IP)

 • opiniowanie, negocjacja i sporządzanie umów z zakresu prawa autorskiego, tj. umowy dotyczące przeniesienia praw autorskich, umowy licencyjne i sublicencyjne;
 • rejestracja znaków towarowych w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, a także pomoc w rejestracji znaków towarowych na terenie Stanów Zjednoczonych;
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa własności intelektualnej;
 • ochrona praw autorskich w Internecie;

Prawo żywnościowe

 • doradztwo w zakresie zgodności składu produktów żywnościowych, w tym suplementów diety, z prawem polskim i prawem europejskim;
 • zgłoszenie wprowadzenia do obrotu produktów żywnościowych na terenie Polski i Unii Europejskiej;
 • ocena i opiniowanie materiałów marketingowych dotyczących żywności, w szczególności ocena pod kątem dozwolonych oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych;
 • pomoc w sporządzaniu i opiniowanie etykiet produktów żywnościowych w oparciu o regulacje na szczeblu krajowych i europejskim;

Prawo sportowe

 • przygotowanie i negocjacje umów dotyczących uprawiania sportu profesjonalnego;
 • zastępstwo przed sądami polubownymi i powszechnymi;
 • udzielanie bieżącego doradztwa federacjom i związkom sportowym, klubom sportowym, a także zawodnikom, trenerom i menadżerom;
 • przygotowywanie oraz negocjowanie umów sponsorskich;

Prawo pracy

 • reprezentacja w postępowaniu ugodowym oraz w sprawach sądowych w razie wystąpienia konfliktów na tle prawa pracy;
 • bieżąca obsługa pracodawcy w zakresie prawa pracy;
 • przygotowanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych, m.in. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, dokumentów związanych ze rozwiązaniem stosunku pracy, itp.;
 • ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • badanie zasadności rozwiązania stosunku pracy, przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne;
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia, odpraw, odszkodowań, wynagrodzenia za nadgodziny;
 • sprawy z zakresu mobbingu i dyskryminacji;

Prawo administracyjne

 • doradztwo w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych;
 • reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przed organy administracyjne;
 • sporządzanie skarg do WSA oraz skarg kasacyjnych do NSA;
 • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

Kontakt telefoniczny

Formularz kontaktowy

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.